Ligji Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve

Urdher-nr.1222-datë 11.07.2017

Për Miratimin e Formularëve dhe Regjistrave të Sinjalizimit dhe Mbrojtjes së Sinjalizuesve

Vendim Nr.816, datë 16.11.2016

PËR STRUKTURËN, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MARRËDHËNIET E PUNËS SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE NË AUTORITETET PUBLIKE, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 60/2016, “PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE”

Rregullore

PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË INSPEKTORIATIN SHTETËROR SHËNDETËSOR

Rregullore

PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË KËRKESËS SË SINJALIZUESIT PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA NË ISHSH