Njoftime

VEND VAKANT

Vend pune -21.11.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Elbasan

POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitae
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 05.12.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 16.06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.

Fusha e njohurive për vlerësim:

• Ligji për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë 10433, datë 16.06.2011.

Pyetja 1 : Cili është Ligji për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë?

Pyetja 2: Cfarë është Inspektimi?
Pyetja 3: Cilat janë praktikat inspektuese?
Pyetja 4: Si fillon një inspektim?
Pyetja 5: C’farë përmban Autorizimi i Inspektimit?


VEND VAKANT

Vend pune -18.11.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dega rajonale Dibër

POZICIONI – Specialist i Burimeve Njerëzore Arkiv/Protokoll

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë brenda datës 02.12.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitae
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Specialist Burime Njerezore

Detyrat dhe përgjegjësitë.
1. Përgjigjet përpara Kryeinspektorit për mbulimin e nevojave të ISHSH-së, në nivel qendror dhe degëve rajonale, me personel të kualifikuar sipas kërkesave të përgjithshme dhe specifike të vendeve të punës.
2. Zbaton strukturen e miratuar te ISHSH, si dhe mbështet zbatimin e të gjitha procedurave dhe kërkesave te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” ose të Kodit të Punës.
3. Administron dosjet e personelit dhe siguron që të kenë të gjitha të dhënat e kërkuara sipas legjislacionit dhe të përditësohen në vazhdimësi.

4. Ndjek dhe koordinon procesin të përshkrimeve dhe vleresimeve të punës si dhe menaxhon kerkesat e nëpunësve për trajnime dhe kualifikime në vazhdim.
5. Verifikon problematikat e ndryshme që kanë të bëjnë me burimet njerëzore dhe i raporton tek titullari.
6. Garanton identifikimin e nevojave për personel dhe kryerjen e rekrutimit sipas legjislacionit ne fuqi.
7. Plotëson database-n që lidhet me të dhënat për burimet njerëzore, i përpunon dhe i interpreton ato. Kryen analiza për probleme të ndryshme që lidhen me burimet njerëzore.
8. Siguron zbatimin e rregullave të etikës në institucionin e ISHSH.
9. Kryen detyra të ndryshme të ngarkuara nga eprori.


VEND VAKANT

Vend pune -24.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Korcë

POZICIONI – Kryeinspektor

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) Të ketë shtetësinë shqiptare;
b) Të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) Të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) Të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje.
f) Të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar.
g) Te plotesojë kërkesat e posacme për nivelin e arsimit, pervojes dhe kërkesat e tjera të posacme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitae
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 01.11.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i lartë dhe të zotëroje diplomë bachelor, master shkencor/professional në të njëjtin profil si diploma bachelor në shkenca ekonomike/juridike/mjekësore/mjekësi e përgjithshme/shkenca inxhinjerike dhe shkencat e natyrës.
b) Të ketë të paktën 3-vite pune në profesion..
c) Të ketë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese për funksionimin e punës.
d) Të ketë njohuri për funksionimin e sistemit shëndetësor shqiptar dhe të politikave të zhvillimit të tij në përgjithësi.
e) Të ketë njohuri rreth fushës së inspektimit shëndetësor.
f) Të njohë programet komjuterike bazë.
g) Gjuha e huaj: Një gjuhë zyrtare e BE, preferohet anglisht.

Përshkrimi i punës:

NENI 11

Drejtuesi i degës në qark së Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

1. Degët rajonale të ISHSH-së drejtohen nga kryeinspektorët rajonalë. Kryeinspektori rajonal përfaqëson degën rajonale në marrëdhënie me të tretët në nivelin e qarkut përkatës dhe është përgjegjës për organizimin e funksionimin si dhe për cilësinë dhe efektivitetin e veprimtarisë së degës së tij.

2. Kryeinspektori rajonal i raporton dhe i jep llogari drejtpërdrejt kryeinspektorit të ISHSH-së, përveç rasteve kur kryeinspektori ka përcaktuar shprehimisht, me urdhër, një njësi tjetër raportimi pranë ISHSH-së në nivel qendror.

3. Përveç sa parashikohet në pikën 2, të këtij vendimi, kryeinspektori rajonal:
a. lëshon autorizimin e inspektimit, në përputhje dhe në bazë të programit të miratuar të inspektimit;
b. vendos për shtyrjen e kohëzgjatjes së autorizimit të inspektimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për inspektimin;
c. vendos për zëvendësimin e inspektorëve, gjatë inspektimit, sipas ligjit;
d. shqyrton ankimin e veçantë ndaj vendimeve për masat urgjente të marra nga inspektorët e degës përkatëse.


VEND VAKANT

Vend pune -19.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Qendror

POZICIONI – Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit dhe Monitorimit të Inspektimit

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë;
e) të mos jetë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë;
f) të mos ketë masë disiplinore në fuqi, brenda një viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë brenda datës 28.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentet si më poshtë:

1. Curriculum Vitae
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: Niveli i arsimit të kërkuar për këtë pozicion është “Master Shkencor / Profesional” në Shkenca Mjekësore / Shkenca Mjekësore Teknike / Shkenca Juridike / Shkenca Ekonomike / Shkenca Shoqërore / Shkenca Inxhinierike dhe “Diplomë Bachelor” në të njëjtën fushë.
b) Përvoja: Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në profesion.
c) Tjetër: Njohuri të gjera të legjislacionit shqiptar për procedurat, çështjet që mbulon Drejtoria e Kordinimit dhe Monitorimit të Inspektimit. Njohuri shumë të mira të Ligjit 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit 7643 datë 02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”, të ndryshuar, si dhe legjislacionin shëndetësor mbi të cilin bazohet puna e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor”, Kodit të Proçedurës Administrative, Kodit të Punës dhe akteve nënligjore në zbatim të tyre.
d) Aftësi për të përcaktuar objektivat, për të vendosur prioritete dhe respektuar afatet; aftësi për të planifikuar, rishikuar dhe drejtuar punën e stafit në varësi.
e) Aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi, aftësi analitike dhe fleksibilitet në pranimin e metodave dhe procedurave të reja.

I. DETYRAT KRYESORE

– Organizon dhe drejton veprimtarinë e drejtorisë së inspektimit, siguron zbatimin e kërkesave të ligjeve dhe akteve nënligjore, për pjesën që mbulon drejtoria si dhe të urdhërave dhe direktivave të Kryeinspektorit të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor.
– Zbaton koncepte, praktika e metoda pune racionale që përsosin gjithë veprimtarinë e drejtorisë duke nxitur iniciativën e aftësitë realizuese të stafit.
– Rakordon punën me Përgjegjësit e Sektorit të Inspektimit Sanitar dhe Sektorit të Inspektimeve të Tjera Shëndetësore duke ngarkuar detyra që lidhen me veprimtarinë e inspektimit për degët rajonale të qarqeve.
– Përgjigjet për këshillimin ligjor të titullarit në ushtrimin e veprimtarisë dhe kompetencave të tij në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi në fushën e inspektimit.
– Jep asistencë ligjore në fushën e këshillimit ligjor për përmirësimin e vazhdueshëm organizativ dhe funksional të ISHSH-së.
– Koordinon programet e vlerësimit të punës së punonjësve duke siguruar paanshmëri dhe objektivitet në gjykime.
– Garanton transparencën e aktivitetit të institucionit në fushën e inspektimit.
– Mbledh të dhëna statistikore periodike në fushën e inspektimit për nevojat e institucionit.
– Ndjek zbatueshmërinë e marrëveshjeve, memorandumeve me Urdhrat Profesionalë dhe organizata partnere vendase dhe të huaja.
– Mbledh informacione të nevojshme dhe efektive mbi progresin profesional dhe frymën e bashkëpunimit midis punonjësve.
– Koordinon pjesëmarrjen e stafit në grupe pune ndërinstitucionale dhe task forca të ndryshme.
– Koordinon përgatitjen e Programit dhe Raportit vjetor të inspektimeve.
– Garanton transparencën e institucionit dhe koordinon procesin e kthimit të përgjigjes për kërkesat për informacion drejtuar ISHSH-së në kuadër të detyrave të drejtorisë së inspektimit.


VEND VAKANT

Vend pune -14.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Berat

POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve të tjera Shëndetësore

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 27.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 16.06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.


VEND VAKANT

Vend pune – 14.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Berat

POZICIONI – Inspektor në Sektorin e Inspektimeve te tjera Shëndetësore

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 27.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 16.06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.


VEND VAKANT

Vend pune – 14.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Berat

POZICIONI – Specialist Finance

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 27.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Specialist Finance dhe Buxheti

Detyrat dhe përgjegjësitë.
1. Përgjegjigjet përpara strukturave eprore për të gjitha çështjet e buxhetit, etapat ligjore të hartimit dhe përgatitjes së tij, për marrëdhëniet specifike dhe profesionale me Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor të degës rajonale.
2. Llogarit pagat, sigurimet shoqërore, tatimet,.

3. Përgjegjës për zbatimin me korrektësi të ligjshmërisë financiare për përdorimin e burimeve humane si dhe ato monetare.
4. Bën analiza 12-mujore për buxhetin që shërbejnë për hartimin e projekt buxhetit të ardhshëm
5. Raporton çdo muaj informacione për zbatimin e buxhetit, shoqëruar me evidencat përkatëse, pranë te Pergjegjesi I Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor të degës rajonale ku punon.


VEND VAKANT

03.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Korcë

POZICIONI – Inspektor

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat brenda datës 17.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 16.06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.


VEND VAKANT

Vend pune – 03.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Kukës

POZICIONI – Specialist i Burimeve Njerëzore/Arkiv/Protokoll

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 17.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror
Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i lartë.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Specialist Burime Njerezore

Detyrat dhe përgjegjësitë.

1. Administron dosjet e personelit dhe siguron që të kenë të gjitha të dhënat e kërkuara sipas legjislacionit dhe të përditësohen në vazhdimësi.
2. Merr pjesë ne hartimin dhe rishikimin vazhdimisht te strukturave të degëve rajonale te ISHSH për t’ja përshtatur ato kushteve konkrete të çdo rajoni. Kjo realizohet në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
3. Ndjek dhe koordinon procesin të përshkrimeve dhe vleresimeve të punës si dhe menaxhon kerkesat e nëpunësve për trajnime dhe kualifikime në vazhdim.
4. Verifikon problematikat e ndryshme që kanë të bëjnë me burimet njerëzore dhe i raporton tek titullari.
5. Garanton identifikimin e nevojave për personel dhe kryerjen e rekrutimit sipas legjislacionit ne fuqi.
6. Plotëson database-n që lidhet me të dhënat për burimet njerëzore, i përpunon dhe i interpreton ato. Kryen analiza për probleme të ndryshme që lidhen me burimet njerëzore.
7. Siguron zbatimin e rregullave të etikës në institucionin e ISHSH.
8. Kryen detyra të ndryshme të ngarkuara nga eprori.
9. Përgjegjësitë kryesore:
10. Planifikon analizat që do të kryhen gjatë vitit për aspekte të ndryshme që lidhen me burimet njerezore.
11. Koordinon punën me deget rajonale për sjelljen në kohë dhe me cilësi të informacioneve të kërkuara për zbatimin e detyrave që lidhen me burimet njerëzore.
12. Ndjek e procedurat apo ankesat që kanë të bëjnë me rekrutimin.
13. Siguron ne bashkepunim me sektoret e tjere, përshtatjen e strukturave të degave rajonale me nevojat specifike të rajoneve duke zbatuar legjislacionin ne fuqi.
14. Siguron marrjen dhe raportimin në kohë dhe me cilësi të të dhënave për burimet njerëzore.
15. Siguron pjesëmarrjen në grupe pune ndërinstitucionale brenda dhe jashtë fushes, seminare,etj.
16. Siguron pjesëmarrje ne konferenca brenda dhe jashtë vendit.


VEND VAKANT

Vend pune – 03.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Kukës

POZICIONI – Specialist Finance

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 17.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i lartë.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Përgjejgësi i Sektori të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse/Specialist Finance dhe Buxheti

Detyrat dhe përgjegjësitë.
1. Përgjegjës/e përpara strukturave eprore për të gjitha çështjet e buxhetit, etapat ligjore të hartimit dhe përgatitjes së tij, për marrëdhëniet specifike dhe profesionale me Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.
2. Detajim të buxhetit operativ të akorduar nga Ministria e Shëndetësisë.
3. Llogarit pagat, sigurimet shoqerore, tatimet, shpërblimet, dietat.
4. Përgjegjës për zbatimin me korrektësi të ligjshmërisë financiare për përdorimin e burimeve humane si dhe ato roject e monetare.
5. Kontrollon mbështetjen ligjore, saktësinë e llogaritjeve dhe zbatimin e kritereve në fushën pagave e të shpërblimit.
6. Kontrollon dhe ndihmon degët rajonale
7. Merr pjesë rojec në proçedurat e prokurimit dhe ato të kontraktimit
8. Bën analiza 12-mujore për buxhetin që shërbejnë për hartimin e roject buxhetit të ardhshëm
9. Bën planifikimin e shpenzimeve të institucionit dhe monitoron zbatimin dhe përdorimin.
10. Raporton çdo muaj informacione për zbatimin e buxhetit, shoqëruar me evidencat përkatëse, pranë Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.


VEND VAKANT

Vend pune – 03.10.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Durrës

POZICIONI – Jurist

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 17.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit Juridik

Sektori Juridik ka këto detyra dhe përgjegjësi:
1. Ndjek zbatimin e procedurave të ankimit gjyqësor në të gjitha shkallët e ankimit, ku palë është Dega Rajonalee ISHSH;
2. Koordinon punën me Sektorin juridik pranë ISHSH-së për përgatitjen dhe përmiresimin e kuadrit ligjor në fushën e shëndetit publik dhe atë të inspektimit;
3. Jep ndihmesën e nevojshme juridike në zbërthimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, në bashkëpunim me sektorët e tjerë;
4. Përgjigjet dhe sqaron nga ana ligjore kërkesat e Institucioneve të ndryshme shëndetësore, si dhe të qytetarëve, duke iu dhënë zgjidhje rasteve e problemeve që dalin gjatë praktikës, të cilat lidhen me zbatimin e legjislacionit shëndetësor;
5. Ndjek dhe përfaqëson Degen Rajonale në çeshtje të ndryshme gjyqësore e mosmarrëveshje administrative dhe informon Kryeinspektorin për ecurinë e tyre;
6. Përgatit dosjet gjyqësore me të gjitha aktet administrative;
7. Përgatit dhe ndjek dosjet për urdhrat e ekzekutimit të masave administrative;
8. Ndjek zbatimin e afateve proceduriale;
9. Ndjek zbatimin e procedurave të ankimeve administrative, pranë Komisionit të ankimit në ISHSH-së, si dhe dokumentacionit përkatës;


VEND VAKANT

Vend pune – 22.09.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Shkodër

POZICIONI – Specialist Finance

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 05.10.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i lartë.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Përgjejgësi i Sektori të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse/Specialist Finance dhe Buxheti

Detyrat dhe përgjegjësitë.
1. Përgjegjës/e përpara strukturave eprore për të gjitha çështjet e buxhetit, etapat ligjore të hartimit dhe përgatitjes së tij, për marrëdhëniet specifike dhe profesionale me Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.
2. Detajim të buxhetit operativ të akorduar nga Ministria e Shëndetësisë.
3. Llogarit pagat, sigurimet shoqerore, tatimet, shpërblimet, dietat.
4. Përgjegjës për zbatimin me korrektësi të ligjshmërisë financiare për përdorimin e burimeve humane si dhe ato roject e monetare.
5. Kontrollon mbështetjen ligjore, saktësinë e llogaritjeve dhe zbatimin e kritereve në fushën pagave e të shpërblimit.
6. Kontrollon dhe ndihmon degët rajonale
7. Merr pjesë rojec në proçedurat e prokurimit dhe ato të kontraktimit
8. Bën analiza 12-mujore për buxhetin që shërbejnë për hartimin e roject buxhetit të ardhshëm
9. Bën planifikimin e shpenzimeve të institucionit dhe monitoron zbatimin dhe përdorimin.
10. Raporton çdo muaj informacione për zbatimin e buxhetit, shoqëruar me evidencat përkatëse, pranë Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.


VEND VAKANT

Vend pune -20.09.2022 

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Elbasan

 

POZICIONI – 3 Inspektor

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kandidatët duhet të dorëzojnë brenda datës 30.09.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 16.06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.


VEND VAKANT

Vend pune -20.09.2022 

 Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Elbasan

 

POZICIONI – Specialist Finance

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjare

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 30.09.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

Përshkrimi i punës:

 Përgjejgësi i Sektori të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse/Specialist Finance dhe Buxheti

 

Detyrat dhe përgjegjësitë.

 1. Përgjegjës/e përpara strukturave eprore për të gjitha çështjet e buxhetit, etapat ligjore të hartimit dhe përgatitjes së tij, për marrëdhëniet specifike dhe profesionale me Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.
 2. Detajim të buxhetit operativ të akorduar nga Ministria e Shëndetësisë.
 3. Llogarit pagat, sigurimet shoqerore, tatimet, shpërblimet, dietat.
 4. Përgjegjës për zbatimin me korrektësi të ligjshmërisë financiare për përdorimin e burimeve humane si dhe ato roject e monetare.
 5. Kontrollon mbështetjen ligjore, saktësinë e llogaritjeve dhe zbatimin e kritereve në fushën pagave e të shpërblimit.
 6. Kontrollon dhe ndihmon degët rajonale
 7. Merr pjesë rojec në proçedurat e prokurimit dhe ato të kontraktimit
 8. Bën analiza 12-mujore për buxhetin që shërbejnë për hartimin e roject buxhetit të ardhshëm
 9. Bën planifikimin e shpenzimeve të institucionit dhe monitoron zbatimin dhe përdorimin.
 10. Raporton çdo muaj informacione për zbatimin e buxhetit, shoqëruar me evidencat përkatëse, pranë Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.

 


VEND VAKANT

Vend pune -12.09.2022 

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Qendror

POZICIONI – Specialist Jurist

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

a) të ketë shtetësinë shqiptare;
b) të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
d) të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
e) të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
f) të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë brenda datës 15.09.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

1. Curriculum Vitale
2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit
4. Librezë Pune
5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
6. Dëshmi Penaliteti;
7. Raport mjeko-ligjor
8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
10. Certifikatë familjare

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

a) Arsimi: i larte.
b) Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
c) Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
d) Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
e) Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit Juridik

Sektori Juridik ka këto detyra dhe përgjegjësi:
1. Ndjek zbatimin e procedurave të ankimit gjyqësor në të gjitha shkallët e ankimit, ku palë është Dega Rajonalee ISHSH;
2. Koordinon punën me Sektorin juridik pranë ISHSH-së për përgatitjen dhe përmiresimin e kuadrit ligjor në fushën e shëndetit publik dhe atë të inspektimit;
3. Jep ndihmesën e nevojshme juridike në zbërthimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, në bashkëpunim me sektorët e tjerë;
4. Përgjigjet dhe sqaron nga ana ligjore kërkesat e Institucioneve të ndryshme shëndetësore, si dhe të qytetarëve, duke iu dhënë zgjidhje rasteve e problemeve që dalin gjatë praktikës, të cilat lidhen me zbatimin e legjislacionit shëndetësor;
5. Ndjek dhe përfaqëson Degen Rajonale në çeshtje të ndryshme gjyqësore e mosmarrëveshje administrative dhe informon Kryeinspektorin për ecurinë e tyre;
6. Përgatit dosjet gjyqësore me të gjitha aktet administrative;
7. Përgatit dhe ndjek dosjet për urdhrat e ekzekutimit të masave administrative;
8. Ndjek zbatimin e afateve proceduriale;
9. Ndjek zbatimin e procedurave të ankimeve administrative, pranë Komisionit të ankimit në ISHSH-së, si dhe dokumentacionit përkatës;


VEND VAKANT

Vend pune -05.09.2022 

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë

POZICIONI –  2 Inspektor

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 19.09.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjar

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

Përshkrimi i punës:

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

 

 1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
 2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
 3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
 4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
 5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
 6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
 7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
 8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
 9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
 10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
 11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
 12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
 13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
 14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
 15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
 16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.

 

 


VEND VAKANT

Vend pune -29.08.2022 

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë

POZICIONI –  2 Inspektor

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 12.09.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjar

 

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

 

 1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
 2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
 3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
 4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
 5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
 6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
 7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
 8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
 9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
 10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
 11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
 12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
 13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
 14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
 15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
 16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.

 


VEND VAKANT

Vend pune -18.08.2022 

 Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Durrës

POZICIONI – Specialist Finance

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjare

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 30.08.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

 

Përshkrimi i punës:

 

Përgjejgësi i Sektori të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse/Specialist Finance dhe Buxheti

 

Detyrat dhe përgjegjësitë.

 1. Përgjegjës/e përpara strukturave eprore për të gjitha çështjet e buxhetit, etapat ligjore të hartimit dhe përgatitjes së tij, për marrëdhëniet specifike dhe profesionale me Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.
 2. Detajim të buxhetit operativ të akorduar nga Ministria e Shëndetësisë.
 3. Llogarit pagat, sigurimet shoqerore, tatimet, shpërblimet, dietat.
 4. Përgjegjës për zbatimin me korrektësi të ligjshmërisë financiare për përdorimin e burimeve humane si dhe ato roject e monetare.
 5. Kontrollon mbështetjen ligjore, saktësinë e llogaritjeve dhe zbatimin e kritereve në fushën pagave e të shpërblimit.
 6. Kontrollon dhe ndihmon degët rajonale
 7. Merr pjesë rojec në proçedurat e prokurimit dhe ato të kontraktimit
 8. Bën analiza 12-mujore për buxhetin që shërbejnë për hartimin e roject buxhetit të ardhshëm
 9. Bën planifikimin e shpenzimeve të institucionit dhe monitoron zbatimin dhe përdorimin.
 10. Raporton çdo muaj informacione për zbatimin e buxhetit, shoqëruar me evidencat përkatëse, pranë Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Qendror.

 

 


VEND VAKANT

Vend pune -18.08.2022 

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Durrës

POZICIONI – Inspektor

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjare

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 30.08.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

Përshkrimi i punës:

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

 

 1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
 2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
 3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
 4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
 5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
 6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
 7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
 8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
 9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
 10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
 11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
 12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
 13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
 14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
 15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
 16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.

 

 

 

 

 


VEND VAKANT

Vend pune -03.08.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Qendror

POZICIONI – Drejtor te Drejtoria e Financave dhe Shërbimeve Mbështetëse

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë brenda datës 13.08.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

 

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjare

 

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

 

Përshkrimi i punës:

 

                       Drejtor i Financave dhe Shërbimeve Mbështetëse

 

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë.

 

Drejtori I Financave dhe Sherbimeve Mbeshtetese drejton:

 

 • Sektorin e Finances
 • Sektorin e Sherbimeve te Brendshme
 • Sektorin Juridik

 

 

Sektori i Financës dhe i Shërbimeve Mbështetëse

 

Ky sektor ka për qëllim të menaxhojë sistemin buxhetor të ISHSH, ashtu si dhe është përgjegjës për menaxhimin e burimeve njerëzore të ISHSH dhe krijimin dhe ngritjen e një administrate sa më të qëndrueshme, profesionale dhe efiçente nëpërmjet:

 1. Ndekjes së politikës së zhvillimit të institucionit në zbatim të legjislacionit përkatës për të gjitha çështjet e punësimit dhe menaxhimit të personelit të ISHSH-së.
 2. Krijimit të kushteve sa më të përshtatshme për administratën, të cilat inkurajojnë zhvillimin e personelit për realizimin sa më të mirë të detyrave.
 3. Inkurajimin aktiv të punonjesve për të përmirësuar she zhvilluar aftësitë tekniko-profesionale të tyre.
 4. Pergjegjesi i Sektorit të Finanës dhe Shërbimeve Mbështetse raporton me shkrim cdo muaj per ecurine e puneve brenda sektorit prane Kryeinspektorit te ISHSH.
 5. ërndarjen dhe menaxhimin sa më efektiv të burimeve njerëzore në inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, në nivel qendror dhe në degët rajonale.
 6. Përgjigjet përpara Kryeinspektorit për mbulimin e nevojave të ISHSH-së, në nivel qendror dhe degëve rajonale, me personel të kualifikuar sipas kërkesave të përgjithshme dhe specifike të vendeve të punës.
 7. Zbaton strukturen e miratuar te ISHSH, si dhe mbështet zbatimin e të gjitha procedurave dhe kërkesave te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” ose të Kodit të Punës.
 8. Administron dosjet e personelit dhe siguron që të kenë të gjitha të dhënat e kërkuara sipas legjislacionit dhe të përditësohen në vazhdimësi.
 9. Merr pjesë ne hartimin dhe rishikimin vazhdimisht te strukturave të degëve rajonale te ISHSH për t’ja përshtatur ato kushteve konkrete të çdo rajoni. Kjo realizohet në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
 10. Ndjek dhe koordinon procesin të përshkrimeve dhe vleresimeve të punës si dhe menaxhon kerkesat e nëpunësve për trajnime dhe kualifikime në vazhdim.
 11. Verifikon problematikat e ndryshme që kanë të bëjnë me burimet njerëzore dhe i raporton tek titullari.
 12. Garanton identifikimin e nevojave për personel dhe kryerjen e rekrutimit sipas legjislacionit ne fuqi.
 13. Plotëson database-n që lidhet me të dhënat për burimet njerëzore, i përpunon dhe i interpreton ato. Kryen analiza për probleme të ndryshme që lidhen me burimet njerëzore.
 14. Siguron zbatimin e rregullave të etikës në institucionin e ISHSH.
 15. Kryen detyra të ndryshme të ngarkuara nga eprori.
 16. Përgjegjësitë kryesore:
 17. Planifikon analizat që do të kryhen gjatë vitit për aspekte të ndryshme që lidhen me burimet njerezore.
 18. Koordinon punën me deget rajonale për sjelljen në kohë dhe me cilësi të informacioneve të kërkuara për zbatimin e detyrave që lidhen me burimet njerëzore.
 19. Ndjek e procedurat apo ankesat që kanë të bëjnë me rekrutimin.
 20. Siguron ne bashkepunim me sektoret e tjere, përshtatjen e strukturave të degave rajonale me nevojat specifike të rajoneve duke zbatuar legjislacionin ne fuqi.
 21. Siguron marrjen dhe raportimin në kohë dhe me cilësi të të dhënave për burimet njerëzore.
 22. Siguron pjesëmarrjen në grupe pune ndërinstitucionale brenda dhe jashtë fushes, seminare,etj.
 23. Siguron pjesëmarrje ne konferenca brenda dhe jashtë vendit.

 

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit Juridik

 

 1. Harton projekt rregulloret dhe urdherat qe nxjerr Kryeinspektori ne bashkepunim me sektorin perkates.
 2. Jep mbështetje ligjore për sektorët e tjerë të ISHSH qendror si dhe ISHSH-së në nivel rajonal;
 3. Përfaqëson institucionin në proçeset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku ISHSH thirret si palë apo inicion vetë një proces gjyqësor.
 4. Në zbatim të ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurim publik” të ndryshuar dhe të VKM-ve të nxjerra në zbatim të këtij ligji, ndjek dhe zbaton të gjitha proçedurat e prokurimeve publike për plotësimin e nevojave me mallra, shërbime e punë të ISHSH në nivel qëndror dhe rajonal.
 5. Mbështet proçesin e përgatitjes dhe menaxhimit të buxhetit të ISHSH si dhe administratimin e prokurimeve publike të nevojave të ISHSH në nivel qëndror dhe rajonal.
 6. Me autorizim të Kryeinspektorit mund të kërkojë nga organet shtetërore ose personat juridikë informacione, njoftime dhe dokumenta.
 7. Shërben si pikë kontakti për të gjithë Sektorët e ISHSH në nivel rajonal.
 8. Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen dhe detyra të tjera, të ngarkuara nga Kryeinspektori.
 9. Pergjegjesi i Sektorit Juridik dhe i Hartimit te Procedurave te Inspektimit raporton me shkrim cdo muaj per ecurine e puneve brenda sektorit prane Kryeinspektorit te ISHSH.

 

 

 

 


VEND VAKANT

Vend pune -08.07.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Berat

POZICIONI – Inspektor

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjare

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 20.07.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

 

Përshkrimi i punës:

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

 

 1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
 2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
 3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
 4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
 5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
 6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
 7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
 8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
 9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
 10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
 11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
 12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
 13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
 14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
 15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
 16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.

 

 

 


VEND VAKANT

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Qendror

Vend pune -15.06.2022

POZICIONI – Specialist i Burimeve Njerezore

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

 Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë brenda datës 27.06.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjare

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

 

Përshkrimi i punës:

 

Specialist Burime Njerezore

 

Detyrat dhe përgjegjësitë.

 1. Siguron shpërndarjen dhe menaxhimin sa më efektiv të burimeve njerëzore në inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, në nivel qendror dhe në degët rajonale.
 2. Përgjigjet përpara Kryeinspektorit për mbulimin e nevojave të ISHSH-së, në nivel qendror dhe degëve rajonale, me personel të kualifikuar sipas kërkesave të përgjithshme dhe specifike të vendeve të punës.
 3. Zbaton strukturen e miratuar te ISHSH, si dhe mbështet zbatimin e të gjitha procedurave dhe kërkesave te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” ose të Kodit të Punës.
 4. Administron dosjet e personelit dhe siguron që të kenë të gjitha të dhënat e kërkuara sipas legjislacionit dhe të përditësohen në vazhdimësi.
 5. Merr pjesë ne hartimin dhe rishikimin vazhdimisht te strukturave të degëve rajonale te ISHSH për t’ja përshtatur ato kushteve konkrete të çdo rajoni. Kjo realizohet në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
 6. Ndjek dhe koordinon procesin të përshkrimeve dhe vleresimeve të punës si dhe menaxhon kerkesat e nëpunësve për trajnime dhe kualifikime në vazhdim.
 7. Verifikon problematikat e ndryshme që kanë të bëjnë me burimet njerëzore dhe i raporton tek titullari.
 8. Garanton identifikimin e nevojave për personel dhe kryerjen e rekrutimit sipas legjislacionit ne fuqi.
 9. Plotëson database-n që lidhet me të dhënat për burimet njerëzore, i përpunon dhe i interpreton ato. Kryen analiza për probleme të ndryshme që lidhen me burimet njerëzore.
 10. Siguron zbatimin e rregullave të etikës në institucionin e ISHSH.
 11. Kryen detyra të ndryshme të ngarkuara nga eprori.
 12. Përgjegjësitë kryesore:
 13. Planifikon analizat që do të kryhen gjatë vitit për aspekte të ndryshme që lidhen me burimet njerezore.
 14. Koordinon punën me deget rajonale për sjelljen në kohë dhe me cilësi të informacioneve të kërkuara për zbatimin e detyrave që lidhen me burimet njerëzore.
 15. Ndjek e procedurat apo ankesat që kanë të bëjnë me rekrutimin.
 16. Siguron ne bashkepunim me sektoret e tjere, përshtatjen e strukturave të degave rajonale me nevojat specifike të rajoneve duke zbatuar legjislacionin ne fuqi.
 17. Siguron marrjen dhe raportimin në kohë dhe me cilësi të të dhënave për burimet njerëzore.
 18. Siguron pjesëmarrjen në grupe pune ndërinstitucionale brenda dhe jashtë fushes, seminare,etj.
 19. Siguron pjesëmarrje ne konferenca brenda dhe jashtë vendit.

 

 


VEND VAKANT

Vend pune -07.06.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Gjirokastër

POZICIONI – Jurist

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 19.06.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjare

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

Përshkrimi i punës:

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit Juridik

 

Sektori Juridik ka këto detyra dhe përgjegjësi:

 1. Ndjek zbatimin e procedurave të ankimit gjyqësor në të gjitha shkallët e ankimit, ku palë është Dega Rajonalee ISHSH;
 2. Koordinon punën me Sektorin juridik pranë ISHSH-së për përgatitjen dhe përmiresimin e kuadrit ligjor në fushën e shëndetit publik dhe atë të inspektimit;
 3. Jep ndihmesën e nevojshme juridike në zbërthimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, në bashkëpunim me sektorët e tjerë;
 4. Përgjigjet dhe sqaron nga ana ligjore kërkesat e Institucioneve të ndryshme shëndetësore, si dhe të qytetarëve, duke iu dhënë zgjidhje rasteve e problemeve që dalin gjatë praktikës, të cilat lidhen me zbatimin e legjislacionit shëndetësor;
 5. Ndjek dhe përfaqëson Degen Rajonale në çeshtje të ndryshme gjyqësore e mosmarrëveshje administrative dhe informon Kryeinspektorin për ecurinë e tyre;
 6. Përgatit dosjet gjyqësore me të gjitha aktet administrative;
 7. Përgatit dhe ndjek dosjet për urdhrat e ekzekutimit të masave administrative;
 8. Ndjek zbatimin e afateve proceduriale;
 9. Ndjek zbatimin e procedurave të ankimeve administrative, pranë Komisionit të ankimit në ISHSH-së, si dhe dokumentacionit përkatës;

 

 


VEND VAKANT

Vend pune -07.06.2022

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë

POZICIONI – Inspektor

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

 1. të ketë shtetësinë shqiptare;
 2. të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;
 4. të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;
 5. të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;
 6. të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë  brenda datës 19.06.2022 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor dokumentat si më poshtë:

 1. Curriculum Vitale
 2. Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.
 3. Diplomë e Masterit
 4. Librezë Pune
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Dëshmi Penaliteti;
 7. Raport mjeko-ligjor
 8. Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje
 9. Vlerësime periodike të punës së nëpunësit
 10. Certifikatë familjar

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 1. Arsimi: i larte.
 2. Kualifikimi: Te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
 3. Eksperienca në Punë: Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.
 4. Gjuha e huaj: Nje gjuhe zyrtare e BE
 5. Kërkesa të tjera specifike: Të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit

 

 1. Kryen inspektime, sipas prërcaktimeve në programimin e inspektimit.
 2. Zbaton procedurat dhe hapat e inspektimit sipas ligjit nr 10 433 datë 06.2011” Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjeve e akteve të tjera nën ligjore ne fushën e shëndetit publik që janë në fuqi.
 3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si Objektiviteti, korrektësia, konfidencialiteti, profesionalizmi etj.
 4. Gjatë ushtrimit të detyrës, ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit dhe rregullores te institucionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit të inspektimit apo personave të tjerë.
 5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e inspektimeve.
 6. Mban lidhje të vazhdueshme me përgjegjësin e sektorit dhe i njofton ata për ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të inspektimit dhe për masat e ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve.
 7. I kërkon përgjegjësit të sektorit për zgjatjen e afatit të programuar për përfundimin e inspektimit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të inspektimit.
 8. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e inspektimit, harton relacion inspektimi, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga inspektimi .
 9. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të dokumentave për veprimet që kanë lidhje me inspektimin që ushtrohet.
 10. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara.
 11. Dorëzon tek përgjegjësi të sektori ose një punonjësi të autorizuar prej tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo inspektim të përfunduar.
 12. Mban përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tij inspektuese.
 13. Inspektorët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm nga përgjegjësi i sektorit dhe për përfundimet e procesit të njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues.
 14. Merr masë administrative në rastet e konstatimit të shkejeve ligjore së bashku me inspektorët e tjerë te grupit.
 15. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit për realizimin e detyrave të ngarkuara.
 16. Mban përgjegjësi për bazën materiale të praktikave inspektuese.