Programi i Transparencës

LIDHJA NR. 1

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

PËR

Autoritetin Kombëtar të Ushqimit

 1. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të (LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së AKU ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AKU do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së AKU-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.aku.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e AKU-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 1. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së AP -së janë:

 1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: AKU-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e AKU-së dhe përkatësisht: Ligji nr.9863, datë28.01.2008 “Për Ushqimin” I ndryshuarLigji nr.10433,datë 16.06.2011 “Për Inspektimin ne Republikën e Shqipërisë”VKM nr. 1081, datë 21.10.2009 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit” i ndryshuar.
 4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
 6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 7. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:  
 • i plotë;
 • i saktë;
 • i përditësuar;
 • i thjeshtë në konsultim;
 • i kuptueshëm;
 • lehtësisht i aksesueshëm;
 • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.aku.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit: