Vend Pune – 23.04.2024

 

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Dega Rajonale Tiranë

 

POZICIONI – KRYEINSPEKTOR

 

Kërkesat e përgjithshme të pozicionit të punës:

 

a)      të ketë shtetësinë shqiptare;

b)      të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar;

c)      të plotësojë kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor;

d)      të jetë i aftë për punë nga ana shëndetësore;

e)      të mos jetë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerje të një krimi;

f)       të mos jetë marrë masa disiplinore me largim nga puna, brenda 1 viti nga data e aplikimit.

 

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 

1.      Curriculum Vitae

2.      Diploma e arsimit të lartë, lista e notave, e noterizuar.

3.      Diplomë e  Masterit

4.      Librezë Pune

5.      Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

6.      Dëshmi Penaliteti;

7.      Raport mjeko-ligjor

8.      Certifikatë e kualifikimeve apo trajnimeve, fotokopje

9.      Vlerësime periodike të punës së nëpunësit

10.  Certifikatë familjare

 

Kandidatët duhet ti dorëzojnë  brenda datës 29.04.2024 pranë Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor të gjithë dokumentacionin sa sipër.

 

Kërkesat specifike të pozicionit të punës:

 

a) Arsimi: i larte ku pozicioni i punës  të përfshijë diplomë Bachelor në degët:

– Mjeksi e Përgjithshme

– Shkenca Mjeksore

– Shkenca Mjeksore Teknike

– Shkenca Juridike

– Shkenca Ekonomike

– Shkenca Inxhinjerike

-Shkencat e Natyrës

 

b) Kualifikimi: te ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

c) Eksperienca në Punë: të ketë eksperiencë pune në këtë fushë.

ç) Gjuha e huaj: nje gjuhe zyrtare e BE

d) Kërkesa të tjera specifike: të jetë i aftë të punojë në grup, si dhe të jetë i gatshëm të punojë edhe jashtë orarit zyrtar, kur t’i kërkohet.

 

Përshkrimi i punës:

 

 

Drejtuesi i degës në qark së Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

 

1.                  Degët rajonale të ISHSH-së drejtohen nga kryeinspektorët rajonalë. Kryeinspektori rajonal përfaqëson degën rajonale në marrëdhënie me të tretët në nivelin e qarkut përkatës dhe është përgjegjës për organizimin e funksionimin si dhe për cilësinë dhe efektivitetin e veprimtarisë së degës së tij.

 

2.                  Kryeinspektori rajonal i raporton dhe i jep llogari drejtpërdrejt kryeinspektorit të ISHSH-së, përveç rasteve kur kryeinspektori ka përcaktuar shprehimisht, me urdhër, një njësi tjetër raportimi pranë ISHSH-së në nivel qendror.

 

3.                  Përveç sa parashikohet në pikën 2, të këtij vendimi, kryeinspektori rajonal:

 

a.       lëshon autorizimin e inspektimit, në përputhje dhe në bazë të programit të miratuar të inspektimit;

b.      vendos për shtyrjen e kohëzgjatjes së autorizimit të inspektimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për inspektimin;

c.       vendos për zëvendësimin e inspektorëve, gjatë inspektimit, sipas ligjit;

d.      shqyrton ankimin e veçantë ndaj vendimeve për masat urgjente të marra nga inspektorët e degës përkatëse.

 

Në mbështetje të :

 

          ·         Ligjit për Inspektimin nr. 10433, datë 16.06.2011 ”Per inspektimin në RSH”

·         Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar.

·         Ligjit nr. 54/2020, datë 19.05.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7643 datë  02.12.1992 “Për inspektimin sanitar”.

·         Ligjit 44/2015 “ Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”,

·         Vendimit nr. 241, datë 27.03.2013 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor”,

·         Urdhrit nr. 639 datë 25.11.2022 të Ministrit të Shëndetësisë, “Për miratimin e Rregullores së Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor”,

·         Urdhrit nr. 119 datë 28.07.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor”,

·         Kontratës individuale të punës