Trainime të vazhdueshme për njohjen e bazës ligjore, objektet dhe subjektet mbi të cilat ushtron veprimtarinë Inspektorati Shtetëror Shëndetësor.