Listë Verifikimi për Inspektim

1.LISTË VERIFIKIMI PËR INSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE

2.LISTE VERIFIKIMI PER SIGURINE DHE SHENDETIN NE PUNE

4.LISTË VERIFIKIMI PËR CERDHET

LISTË VERIFIKIMI PËR HOTELET

LISTE VERIFIKIMI PËR KËRKESAT HIGJIENO SANITARE TË NDËRTESAVE DHE MJEDISEVE TË NDRYSHME TË KONVIKTEVE UNIVERSITARE

LISTË VERIFIKIMI PËR KOPSHTET

LISTË VERIFIKIMI PËR QENDRAT KOZMETIKE (PARUKERI, BERBER)

LISTË VERIFIKIMI PËR SHKOLLAT 9-VECARE E TË MESME DHE UNIVERSITETET

LISTË VERIFIKIMI PËR SUBJEKTET DHE NJËSITË QË ADMINISTROJNË UJIN E RRJETIT

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË VENDIMIT TË KESHILLIT TË MINISTRAVE NR. 835, DATË 30.11.2011, PISHINAT

LISTË VERIFIKIMI PËR LABORATORËT MJEKËSORË

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 9928 DATË 09.06.2008

LISTË VERIFIKIMI PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE SPITALORE

LISTË VERIFIKIMI PËR SHËRBIMIN PARËSOR PUBLIK DHE JOPUBLIK

LISTË VERIFIKIMI PËR SHËRBIMIN SPITALOR PUBLIK DHE JOPUBLIK

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 8025, DATË 9.11.1995

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIN TË LIGJIT NR. 10 469, DATË 13.10.2011

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 9928 DATË 09.06.2008

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMI TË LIGJIT NR. 9636 DATË 6.11.2006 (1)

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMI TË LIGJIT NR. 9636, DATË 6.11.2006

LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 9942, DATË 26.06.2008

LISTË VERIFIKIMI PËR SUBJEKTET QË KRYEJNË SHËRBIME TË PRODUKTEVE BIOCIDE NË SHËNDETIN PUBLIK

LISTË VERIFIKIMI PËR SUBJEKTET QË PRODHOJNË DHE IMPORTOJNË PRODUKTE BIOCIDE DHE KRYEJNË SHËRBIME BIOCIDE NË SHËNDETIN PUBLIK

LISTE VERIFIKIMI PER AUTOMJETET E VARRIMIT

LISTE VERIFIKIMI PER PRODUKTET KOZMETIKE

LISTE VERIFIKIMI PER FARMACITE, DEPOT FARMACEUTIKE

LISTE VERIFIKIMI PER SHERBIME TE NDRYSHME PUBLIKE

LISTE VERIFIKIMI PER MAKINAT QE TRANSPORTOJNE MBETJE SPITALORE

LISTE VERIFIKIMI PER SHERBIMIN E TRANSFUZIONIT

LISTE VERIFIKIMI PER SHERBIMIN E TRANSFUZIONIT[1]

Check lista per Laboratoret Stomatologjike

Farmacite

Liste verifikimi i farmacive, depove farmaceutike

Liste Verifikimi per sherbime te ndryshme publike (1)

Liste Verifikimi per sigurine dhe shendetin ne pune

Pishinat