Listë Verifikimi për Inspektim

1.LISTË VERIFIKIMI PËR INSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE

2.LISTE VERIFIKIMI PER SIGURINE DHE SHENDETIN NE PUNE

4.LISTË VERIFIKIMI PËR CERDHET

5.LISTË VERIFIKIMI PËR HOTELET

6.LISTE VERIFIKIMI PËR KËRKESAT HIGJIENO SANITARE TË NDËRTESAVE DHE MJEDISEVE TË NDRYSHME TË KONVIKTEVE UNIVERSITARE

7.LISTË VERIFIKIMI PËR KOPSHTET

8.LISTË VERIFIKIMI PËR QENDRAT KOZMETIKE (PARUKERI, BERBER)

9.LISTË VERIFIKIMI PËR SHKOLLAT 9-VECARE E TË MESME DHE UNIVERSITETET

10.LISTË VERIFIKIMI PËR SUBJEKTET DHE NJËSITË QË ADMINISTROJNË UJIN E RRJETIT

11.LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË VENDIMIT TË KESHILLIT TË MINISTRAVE NR. 835, DATË 30.11.2011, PISHINAT

12.LISTË VERIFIKIMI PËR LABORATORËT MJEKËSORË

13.LISTË VERIFIKIMI PËR KLINIKAT DENTARE

14.LISTË VERIFIKIMI PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE SPITALORE

15.LISTË VERIFIKIMI PËR SHËRBIMIN SPITALOR PUBLIK DHE JOPUBLIK

16.LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 8025, DATË 9.11.1995, RREZATIMET JONIZUESE

17.LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIN TË LIGJIT NR. 10 469, DATË 13.10.2011, RREZATIMET JOJONIZUESE

18.LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 9928 DATË 09.06.2008, KLINIKAT DENTARE

19.LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMI TË LIGJIT NR. 9636 DATË 6.11.2006, LIGJI ANTIDUHAN

20.LISTË VERIFIKIMI PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 9942, DATË 26.06.2008, PAMJAFTUESHMËRIA E JODIT

21.LISTË VERIFIKIMI PËR SUBJEKTET QË KRYEJNË SHËRBIME TË PRODUKTEVE BIOCIDE NË SHËNDETIN PUBLIK

22.LISTË VERIFIKIMI PËR SUBJEKTET QË PRODHOJNË DHE IMPORTOJNË PRODUKTE BIOCIDE DHE KRYEJNË SHËRBIME BIOCIDE NË SHËNDETIN PUBLIK

23.LISTË VERIFIKIMI PËR AUTOMJETET E VARRIMIT

24.LISTË VERIFIKIMI PËR PRODUKTET KOZMETIKE

25.LISTË VERIFIKIMI PËR FARMACITE, DEPOT FARMACEUTIKE

26.LISTË VERIFIKIMI PËR SHERBIME TE NDRYSHME PUBLIKE

27.LISTË VERIFIKIMI PËR MAKINAT QE TRANSPORTOJNE MBETJE SPITALORE

28.LISTË VERIFIKIMI PËR SHERBIMIN E TRANSFUZIONIT

29.LISTË VERIFIKIMI PËR LABORATORËT STOMATOLOGJIKE

30.LISTË VERIFIKIMI NE ZBATIM TE LIGJIT TE ALKOOLIT

31.LISTË VERIFIKIMI PËR AUTOBOTET E UJIT TE PIJSHEM

32.LISTË VERIFIKIMI PËR PRODUKTET ZEVENDESUESE TE QUMESHTIT TE GJIRIT

33.LISTË VERIFIKIMI PËR SPITAL DITOR KLAS A

34.LISTË VERIFIKIMI PËR SPITAL DITOR KLAS B

35.LISTË VERIFIKIMI PËR SEMUNDJET INFEKTIVE